INVENTED IN NEVADA, MISSOURI, IN 1890.

BROUGHT TO SWITZERLAND IN 2017.

JUST TEA –

NOTHING ELSE!

FINALMAIN TÉ FRAID SENZA ZUTGER!

«Jau n'hai anc mai gì gugent quella broda brina da zutger che vegn servida qua tar nus sco té fraid. Uschia n'hai jau gì nagina autra letga che d'introducir en Svizra mes agen té fraid genuin: té frestg, fitg fraid e surtut senza zutger. Finalmain, suenter 30 onns, è el arrivà en Svizra.

Ma enavos al cumenzament da l'istorgia: il 1987 hai jau empustà en in pitschen club da musica a New Orleans in Iced Tea. Survegnì hai jau in tarment magiel cun té emplenì fin sisum cun quadrins da glatsch – grondius! Vi dal zutger mancant hai jau stuì ma disar, ma il vair gust da té è stà bunischem. Dapi lura baiv jau mes té, saja quel chaud u fraid, adina senza zutger. En trais decennis hai jau effectivamain consumà passa ina tonna zutger damain!

Mes UNSWEETENED BIG EASY ICED TEA™  frestg è vegnì maschadà d'in team d'experts da té tenor mes gust persunal. Ils fegls da té cun il label da Fairtrade vegnan cultivads a moda biologica. In té sco mes Blues: autentic, natiral, senza zutger. Nagin schnicschnac. Nagut auter che aua e té nair – fatg frestg al lieu, e cunzunt era bun per tai.

Enjoy!»